รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2559 18:42:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
จท.11- 590210            13 พฤษภาคม 2559


เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2558
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2559 จำนวน 14,649.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 13,374.68 ล้านบาท (ร้อยละ
1048.91) จากงวดเดียวกันของปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 13,486.11 ล้านบาท
(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 13,486.96 ล้านบาท และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ
0.85 ล้านบาท)
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2559 
มีสาเหตุหลักมาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเพิ่มขึ้น
โดยผู้ประเมินอิสระได้มีการปรับสมมติฐานบางรายการเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ตามสัญญาและการดำเ
นินงานของกองทุนรวม อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
การใช้การคิดลดแบบครึ่งปี (Mid-Year Discount)
การปรับเปลี่ยนประมาณการรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มทรู
และการปรับเปลี่ยนประมาณการรายการค่าใช้จ่ายบางรายการ อย่างไรก็ตาม
ทางกองทุนรวมไม่ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในระหว่างปี 2558
(โดยมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะส่วนของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในไตรมาส 1/2558
เท่านั้น ซึ่งเป็นการลงทุนโดยใช้การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินจำนวน 5 แห่ง
จึงไม่มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปี 2558 แต่อย่างใด)
ทำให้ไม่มีการบันทึกรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมในงบการเง
ินของปี 2558
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในไตรมาส 1/2559 
จะส่งผลให้เกิดรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ในงบการเงิน
และ/หรืองบสอบทานของผู้สอบบัญชี แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล
และ/หรือเงินลดทุนของกองทุนรวมแต่อย่างใด นอกจากนั้น กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปีละ 1
ครั้ง เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้