รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2559 17:13:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
K
แหล่งข่าว
K
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า
บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
http://www.kingsmen-cmti.com  เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ณัฐรียา สุลัยมาน
(เลขานุการบริษัท) โทร. 02-735-8000 ต่อ 113
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้