รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2559 17:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่  036/2559

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งปี 2559 ของบริษัท ตามที่ปรากฏในแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     ขอแสดงความนับถือ
                   (นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

  บริษัทฯขอรายงานผลการดำเนินงานด้วยงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้ ในไตรมาสที่ 1ของปี 2559
บริษัทฯมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 109 ล้านบาทและมีผลกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท
เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 102 ล้านบาทและผลกำไรต่อหุ้น 0.17 บาท

  ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นระยะเวลานานมีตัวเลขการขยายตัวน้อยกว่าร้อยละ 3 
จากภาพรวมของภาคเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจโดยรวมลดลง
แต่ราคาสินค้าทางการเกษตรก็ยังอยู่ในระดับต่ำ
และพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรคงอยู่ในระดับต่ำ

  ธุรกิจของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบภายนอก ดังนี้
1) ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำชลประทานที่น้อย ทำให้ผลผลิตพืช, บริการทางการเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกลดลง
  2) รายได้ของเกษตรกรต่ำลงตามราคาตลาดของสินค้าทางการเกษตร 
ซึ่งทำให้กำลังซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับฤดูเพาะปลูกถัดไปมีจำนวนลดลง
  3) บริษัทฯให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ่ยเคมีของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับไตรมาสนี้กล่าวโดยสรุปคือ ถึงแม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกและอุปสงค์ของปุ๋ยเคมีลดลง 
ราคาขายต่อหน่วยของปุ๋ยเคมีลดลง
ในอีกด้านหนึ่งราคานำเข้าวัตถุดิบสำหรับปุ๋ยเคมีหลายตัวก็ลดต่ำลงตามไปด้วย
ในขณะที่บริษัทฯได้พยามบริหารต้นทุนทางธุรกิจโดยรวมจึงเป็นผลให้กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ
่สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ดีขึ้นกว่ารอบเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นจำนวน 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.9ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

 

เมื่อเปรียบเทียบกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และปี 2558 
บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.9

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯมีจำนวน 10,127 ล้านบาท ลดลง 2,516 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 
เมื่อเทียบณเดือนมีนาคมปี 2558 สาเหตุจากบริษัทฯได้ทำการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย 3 แห่งในวันที่ 1
เมษายน 2558 ได้แก่บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด และบริษัท
เอ็มซี พลาสติก จำกัด ซึ่งณเดือนมีนาคม ปี 2558 สินทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งจำนวน 2,366
ล้านบาทได้ถูกบันทึกรวมอยู่ในจำนวนสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
รายละเอียดหลักของทรัพย์สินแสดงได้ดังนี้
 


หนี้สินรวมของบริษัทฯณเดือนมีนาคม ปี 2559 มีจำนวน 2,586 ล้านบาท ลดลง 2,756 ล้านบาทหรือร้อยละ 52 
จากเดือนมีนาคม ปี 2558 สาเหตุจากบริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย 3 แห่งในวันที่ 1 เมษายน 2558
ณเดือนมีนาคม ปี 2558 หนี้สินของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งจำนวน 1,803
ล้านบาทได้ถูกบันทึกรวมอยู่ในจำนวนหนี้สินรวมของบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 7,541 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 240 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2558

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2559

ตลอดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
ปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรลดลงจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงมากทั่วทั้งประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณอุปสงค์ข
องปุ๋ยเคมีเป็นอย่างมาก บริษัทฯคาดหวังว่าปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในฤดูฝน
ซึ่งโดยปกติเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
อย่างไรก็ดีบริษัทฯคาดว่าปริมาณการบริโภคปุ๋ยเคมีในปีนี้จะลดลงเมื่อเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปี 2557
ซึ่งได้ส่งผลให้กำลังซื้อของเกษตรกรและเศรษฐกิจภาคท้องถิ่นของประเทศตกต่ำ
 
การที่บริษัทให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ๋ยเคมีของกรมการค้าภายใน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
มีผลกระทบต่อการปรับราคาขายปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลกที่ผันผวน

ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทฯจะให้ความสำคัญกับอุปสงค์ของตลาด และใช้ความพยายามในการบริหารต้นทุนธุรกิจ 
เพื่อรักษาผลประกอบการไว้ในระดับที่น่าพอใจ
 
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้