รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2559 08:33:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
     บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

                  (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              31 มีนาคม
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          75,475   (15,499)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.015   (0.003)
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 1
                   สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              31 มีนาคม
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          74,886   (17,184)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          0.015   (0.003)
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 75.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ
มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 15.11 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 90.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 601
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุหลักทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
1.รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 505.67 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 และต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1/2559
เพิ่มขึ้นจำนวน 362.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558
เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการสตาร์วิวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน กันยายน 2558
ในขณะที่ไตรมาส 1/2558 ยังไม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า
จึงทำให้การรับรู้รายได้และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
2.ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 20.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 
ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น
จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการชุดพักอาศัยได้สูงขึ้น
3.ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 7.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 
เนื่องจากในไตรมาส 1/2559 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สำหรับไตรมาส
1/2558 รวมเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 20.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558  
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 จึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
ไตรมาส 1/2558 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
          

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ )
                  รักษาการกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้