รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2559 08:33:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
     สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 75.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ
มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 15.11 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 90.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 601
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุหลักทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
1.รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 505.67 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 และต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ไตรมาส 1/2559
เพิ่มขึ้นจำนวน 362.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558
เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการสตาร์วิวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน กันยายน 2558
ในขณะที่ไตรมาส 1/2558 ยังไม่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า
จึงทำให้การรับรู้รายได้และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
2.ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 20.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 
ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น
จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการชุดพักอาศัยได้สูงขึ้น
3.ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 7.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 
เนื่องจากในไตรมาส 1/2559 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สำหรับไตรมาส
1/2558 รวมเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ไตรมาส 1/2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 20.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 จึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
ไตรมาส 1/2558 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้