รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2559 19:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จากงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัท แมนดาริน 
โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
  สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 16.46 ล้านบาท ปี 2558 
มีการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 3.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.62ล้านบาท คิดเป็น 328.64%
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 30.38 ล้านบาท ปี 2558  23.28  ล้านบาท 
ซึ่งมีผลมาจากรายได้ในปี 2559 คือ 89.36 ล้านบาท ปี 2558 81.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.27 ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 10.19% ขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 255958.98 ล้านบาท ปี
2558 57.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น1.16 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.00 % สาเหตุที่รายได้สูงขึ้น 10.19%
มาจากการปรับราคาค่าห้องเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
และลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งที่เข้ามาเยอะนั้นลูกค้าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของโรงแรมจึงทำให้มียอดรายได้เพิ่มขึ้น 8.27
ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น1.16 ล้านบาทแต่เป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
2.ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯมีผลกำไร16.46 ล้านบาท ปี 2558 3.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.62 ล้านบาท 
คิดเป็น 328.64% ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 255918.41 ล้านบาท ปี 255816.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น1.58 ล้านบาท คิดเป็น 9.38% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 25596.75
ล้านบาท ปี 2558 7.78 ล้านบาท ลดลง1.03 ล้านบาท คิดเป็น 13.23% ลดลงเพียงเล็กน้อย
ซึ่งเป็นการจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
9.92 ล้านบาท ปี2558 เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.09 ล้านบาท คิดเป็น
 1,112.24% จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯมีกำไรในปี 2559 สูงกว่าปีที่แล้วถึง 13.93 ล้านบาท
3. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อื่น 3.19 ล้านบาท ปี 2558 3.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.08 
ล้านบาท คิดเป็น 2.57% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจาก รายได้ค่าเช่าค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าจากบริษัท
สีฟ้าจำกัดและ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ปจำกัด และในปี 2559
บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน1.84ล้านบาท ปี 2558
เป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3.07ล้านบาท ลดลง 4.91 ล้านบาท คิดเป็น 159.93%
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้