รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2559 17:58:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
                         วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559  โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 503.70 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2558 14.65 ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.83 และมีกำไรสุทธิ 49.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2558 9.51 ล้านบาท
 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.06 โดยมีสาเหตุดังนี้
    1.ปี 2559 กำไรขั้นต้น ร้อยละ 30.82 เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.94 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88
 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของสกุลเงิน ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ และเยน
    2.เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.75 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลได้เกิดขึ้นแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

                      ขอแสดงความนับถือ               (นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์, นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
               ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้