รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2559 17:40:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
("กองทุนรวม") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ดังนี้
  สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 กองทุนรวมมีสินทรัพย์จากการดำเนินงาน จำนวน 4,147.030 
ล้านบาท เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 3,584.842 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
1.  กองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 70.687 ล้านบาท เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
ที่มีจำนวน 66.604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.083 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6
2.  กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 4.757 ล้านบาท เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 4.449 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.308 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7
3.  กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 600.00 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) จากผู้ประเมินราคาอิสระ
เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 7.00 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 593.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8,470 ทั้งนี้
เนื่องมาจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของทั้ง 3
โครงการดีขึ้นมากและการปรับกลยุทธ์ของผู้เช่าเหมาโดยการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้