รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2559 17:12:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับแก้ไขตามอักษรสีแดง)
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน ("บริษัทฯ") จะเข้าซื้อบริษัท เรย์โคล 
จำกัด จาก 61,999 (ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3-2559) หุ้นเป็น 61,998 หุ้น
โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะการในครั้งที่ 3-2559 ที่ผ่านมา
รวมทั้งได้ทำการแจ้งคณะกรรมการในครั้งที่ 4-2559 เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้