รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ NCH 036 /2559

                               12 พฤษภาคม 2559


เรื่อง   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2559

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1   
ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี้

     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 12.59 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1     ปี 2558 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 31.53 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิลดลง 44.12 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 139.93 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
?  รายได้
  รายได้รวม
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 326.20 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 488.78 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.26

  รายได้จากการขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 314.28 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
 485.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.27 เนื่องจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลง

  รายได้ค่าเช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

?  ค่าใช้จ่าย
  ต้นทุนขาย
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายลดลง 100.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.49 ในไตรมาส 1 ปี 2559 
และมีอัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.67 ในไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นร้อยละ 69.50 ในไตรมาส 1 ปี 2559
เนื่องจากค่าก่อสร้างสูงขึ้น
  ต้นทุนให้เช่าและบริการ
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราต้นทุนให้เช่าและบริการลดลงจากร้อยละ 476.19 ในไตรมาส 1 ปี 2558 
เป็นร้อยละ 107.53 ในไตรมาส 1 ปี 2559

    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 43.21 ล้านบาท ลดลง 12.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.78
จากไตรมาส 1 ปี 2558 เนื่องจากการลดลงของค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
และค่าใช้จ่ายป้ายโฆษณา

    บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.85 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.19 เนื่องจากค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง

    ต้นทุนทางการเงิน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินลดลง 0.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.33


?  ฐานะทางการเงิน
  สินทรัพย์รวม
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,043.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 จำนวน 29.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

  หนี้สินรวม
   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 2,604.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2558 จำนวน 41.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันเพิ่มขึ้น
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
เท่ากับ 2,438.93 ล้านบาท และ 2,451.52 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 0.51
เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                             ขอแสดงความนับถือ                               (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
                                 รองกรรมการผู้จัดการ
                               ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 , 401 , 404
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้