รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2559 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา "กองทุนรวม"
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

รายเดิม
1.นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3970)

เปลี่ยนเป็น
1.นางสาวรัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734)
2.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4951)
3.นางสาวสมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้