รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2559 09:28:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "MALEE"
หลักทรัพย์
MALEE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "MALEE"
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) (MALEE)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่มีผล                      : 13 พ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) : MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________