รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2559 19:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 อนุมัติงบการเงินและงดจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2
หลักทรัพย์
GVREIT
แหล่งข่าว
GVREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การพิจารณาประโยชน์ตอบแทน

เรื่อง : งดจ่ายประโยชน์ตอบแทน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 4 พ.ค. 2559
งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 30 มี.ค. 2559  ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559
หมายเหตุ :
ประโยชน์ตอบแทนมีมูลค่าต่ำกว่า 0.10 ต่อหน่วยเนื่องจากมีการดำเนินงานจำนวน 2 วัน (วันที่ 30-31 มีนาคม 
2559) จึงสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนและให้สะสมยอดดังกล่าวในไตรมาสถัดไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้