รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2559 17:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         จท.11-590201                4 พฤษภาคม 2559

เรื่อง   แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
รายเดิม  เปลี่ยนเป็น
1.  นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3731)
2.  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068)
3.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795)
4.  นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9832)
5.  นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4323)  1.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5752)
2.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795)
3.  นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9832)


  
  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ขอแสดงความนับถือ
         กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
     โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


        (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
   ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้