รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2559 12:44:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (KCE-W2) ครั้งสุดท้าย (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
KCE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 04 พ.ค. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE-W2
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 27 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2559
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 24 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข)        : วันที่ 01 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 5.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
- วันใช้สิทธิ 1 - 17 มิถุนายน 2559 (เนื่องจากวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เป็นวันหยุด)
- บริษัทฯ ขอแจ้งปรับวันยื่นความจำนงเป็นวันที่ 1-16 มิถุนายน 2559 
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลเพียงพอในการแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและเพื่อให้สอดคล้องกับวันปิดสมุดทะเบียน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้