รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2559 08:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
หลักทรัพย์
EE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/04/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้สำนักงาน โปรดดูข่าว กลต.ฉบับที่ 28/2559 
เพิ่มเติม

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/04/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/04/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/04/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________