รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2559 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2559
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 062/0459
  28 เมษายน 2559
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,344,055    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
3.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,347,555    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
4.  อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปร
ะจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,347,555    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
5.  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายกำพล ปัญญาโกเมศ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม
โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
นายกำพล ปัญญาโกเมศ 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,347,555    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
6.  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 
(จำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของกรรมการบริหาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ปี 2559
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2558
1.  รายเดือน
ประธานกรรมการ    30,000   บาทต่อเดือน    30,000   บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ    30,000   บาทต่อเดือน    30,000   บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ    20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน    20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ    15,000   บาทต่อท่านต่อเดือน    15,000  บาทต่อท่านต่อเดือน
2.  เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
3.  ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี  ไม่มี
และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,268,053    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.91
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  172,708    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.09
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
7.  อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ 
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
เป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  188,418,261    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  24,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.01
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้