รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2559 19:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 1/2559
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
MAN 003/2016
26 เมษายน พ.ศ. 2559

เรื่อง  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของ
  บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา อาคารโรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งมาด้วยตนเอง 18 คน ถือหุ้น 16,211,617 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 11 คน ถือหุ้น 2,220,504 หุ้น
รวมทั้งสิ้น  29  คน ถือหุ้นรวม   18,432,121  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.51 ซึ่งเกิน 1 ใน 3
ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด  26,905,850   หุ้น)
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
   24 เมษายน 2558
มติที่ประชุม: 
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันเมื่อวันที่
 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย       19,595,621     เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100.00%        
ไม่เห็นด้วย              เสียง      คิดเป็นร้อยละ    -    
งดออกเสียง              เสียง      คิดเป็นร้อยละ            
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  1,163,500  หุ้น

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของ
 คณะกรรมการบริษัท
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน
เนื่องจากเป็นเรื่องพิจารณาเพื่อทราบ)

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
งบการเงินรวมบริษัท
รายการ  จำนวน
- สินทรัพย์รวม  1,045,299,921.72
- หนี้สินรวม  588,144,136.26
- รายได้รวม  330,046,140.72
- กำไรสำหรับปี   (20,883,973.57)
- กำไรต่อหุ้น  (0.78)
ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังรายละเอียดข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย       19,595,708     เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100.00%        
ไม่เห็นด้วย       -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -    
งดออกเสียง              เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน    87  หุ้น
      
วาระที่ 4   พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม: 
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย         7,964,239    เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 %
ไม่เห็นด้วย         -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ    -    
งดออกเสียง   11,631,469   เสียง      คิดเป็นร้อยละ          
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  0   หุ้น

วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม: 
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน
 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
    1. นายวีระศักดิ์   ศิริวงศ์รังสรร  กรรมการบริหาร  
เห็นด้วย          18,512,036   เสียง      คิดเป็นร้อยละ   100.00%     
ไม่เห็นด้วย          -     เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -    
งดออกเสียง     1,083,672  เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน   0  หุ้น
      2. นางสินี   ศิริสัมพันธ์  กรรมการ  
เห็นด้วย       19,390,778     เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100.00%     
ไม่เห็นด้วย       -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ      
งดออกเสียง    204,930     เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0   หุ้น
3. นายณัฐพล   อัศวโภคิน  กรรมการ
เห็นด้วย      19,592,708       เสียง      คิดเป็นร้อยละ   100.00%     
ไม่เห็นด้วย      -       เสียง      คิดเป็นร้อยละ   -    
งดออกเสียง    3,000      เสียง      คิดเป็นร้อยละ          
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  0   หุ้น
4. นายทรงเกียรติ มธุพยนต์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วย      19,592,608      เสียง      คิดเป็นร้อยละ   99.9995%     
ไม่เห็นด้วย        100       เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.0005%  
งดออกเสียง    3,000      เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  0   หุ้น
     

วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาทตามที่กรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย        7,965,339     เสียง      คิดเป็นร้อยละ   100.00 %      
ไม่เห็นด้วย        -       เสียง      คิดเป็นร้อยละ    -    
งดออกเสียง    11,631,469    เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน  1,100  หุ้น
วาระนี้กรรมการ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 11,631,469 หุ้น
 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
   ประจำปี 2559
มติที่ประชุม: 
ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3104,น.ส.สมจินตนา
พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2559 เป็นเงินจำนวน 860,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย       19,596,808     เสียง      คิดเป็นร้อยละ   100.00 %      
ไม่เห็นด้วย       -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ  -    
งดออกเสียง              เสียง      คิดเป็นร้อยละ           
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน   0    หุ้น
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี
(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้