รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2559 20:28:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ทางเวปไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
TPOLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ 
โดยสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.thaipolycons.co.th/investor ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ
"เอกสารเผยแพร่" หัวข้อย่อย "รายงานประจำปี" ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้