รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2559 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุม และเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 พร้อมเอกสาร 
บนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ www.mfcfund.com ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 ทั้งนี้
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่
วย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้