รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2559 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ROJNA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2559
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ ROJNA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,968,428,976.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,968,428,976
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,643,726
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,975,072,702.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,975,072,702
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROJNA-W3 จำนวน 
6,510,209 หน่วย ใช้สิทฺธิแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,643,726 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02051
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.92
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 เม.ย. 2559
______________________________________________________________________