รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2559 17:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่
รายละเอียด                     :
8 เมษายน 2559  
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส.59/2559 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ขอชี้แจงรายการขายหุ้น Biglot ของกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
จำนวน 10,825,400 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 11.10 ของทุนชำระแล้ว ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  จำนวนหน่วยที่ขาย ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559  ร้อยละ
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  4,815,100  4.94
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  6,010,300  6.16

โดยทราบกลุ่มผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหม่ ที่ซื้อหน่วยจากผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่เดิม ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  จำนวนหน่วยที่ซื้อ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559  ร้อยละ
กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์  10,825,400  11.10

ซึ่งทำให้โครงสร้างของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ก่อนเปลี่ยนแปลง  หลังเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  จำนวนหน่วย  ร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์  จำนวนหน่วย  ร้อยละ
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  19,815,100  20.32  บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
 จำกัด (มหาชน)  15,000,000  15.38
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  6,010,300  6.16  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 
ดิวิเดน ฟันด์  10,825,400  11.10

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน 
และการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       
                ขอแสดงความนับถือ

                  (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร )
                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้