รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2559 12:49:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการดำเนินการของกองทุน URBNPF ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติข้อเสนอ (ชี้แจงเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง : ชี้แจงการดำเนินการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน
และโครงสร้างรายได้ใหม่ (ชี้แจงข้อมูลเพื่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมภายหลังจากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2559 มีมติไม่อนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน
และโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา") ดังนี้

จากการที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติข้อเสนอของเออร์บานาดังกล่าวข้างต้น 
มีผลทำให้เออร์บานาและกองทุนรวมยังคงมีความผูกพันตามโครงสร้างรายได้ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2557
ซึ่งเออร์บานาจะต้องชำระค่าเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมในอัตราดังรายละเอียดตามแนบ

และตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2557 บริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012)
จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานาหลังสวน ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

อนึ่ง เนื่องจาก เออร์บานาได้ชำระค่าเช่าช่วงในอัตราตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่
1/2559 พิจารณาอนุมัติ สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งมีจำนวนค่าเช่าคงที่เท่ากับค่าเช่าคงที่ตามโครงสร้างรายได้ในปัจจุบันของกองทุนรวม
แต่ค่าเช่าลอยตัวตามโครงสร้างดังกล่าวจะน้อยกว่าค่าเช่าลอยตัวตามโครงสร้างรายได้ในปัจจุบันของกองทุนรวม
ดังนั้น บริษัทจัดการจะทำการทวงถามให้เออร์บานาชำระค่าเช่าช่วงให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ ค่าเช่าลอยตัวสำหรับปี 2559 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2559 
พิจารณาอนุมัติเท่ากับร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด)
ของรายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมดในแต่ละเดือน ลบด้วยค่าเช่าคงที่
ซึ่งเขียนเป็นสูตรการคำนวณได้ดังนี้:  (ร้อยละ 51 x
รายได้รวมที่เออร์บานาได้รับจากพื้นที่เช่าทั้งหมด) - ค่าเช่าคงที่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559 
บริษัทจัดการจะเข้าทำการเจรจากับเออร์บานา เพื่อขอเพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง
ให้มีจำนวนมากขึ้น และให้ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง จากเดิมที่หลักประกันจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 20
ล้านบาท โดยเมื่อบริษัทจัดการได้ข้อสรุปจากการเจรจา
บริษัทจัดการจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน
การแก้ไขโครงสร้างรายได้ และการเพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้