รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2559 19:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติผู้ถือหน่วยลงทุน
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2559
มติที่ประชุม                      : ไม่อนุมัติ
วาระที่เปลี่ยนแปลงจากที่ขอมติ               :มีมติไม่อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เออร์บานา 
ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการ
เออร์บานา หลังสวน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2577 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 38 ราย
รวมจำนวน  38,021,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วย    16,421,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 43.19
งดออกเสียง 21,600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 56.81
หมายเหตุ: 
ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือห
น่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุน
ในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด 
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน ตามวาระที่ 3.1 ของการประชุม
เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขสัญญาเช่าช่วง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553
("สัญญาเช่าช่วง") (วาระที่ 3.2 ถึง วาระที่ 3.4 ของการประชุม) ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน จึงถือว่า
การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน
และโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3.2 ถึง
 3.4 อีก
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมและเห็นชอบให้บริษัทจัดการเข้าเจรจากับ
เออร์บานา เพื่อขอเพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง ให้มีจำนวนมากขึ้น 
และให้ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง จากเดิมที่เออร์บานาจะต้องดำเนินการให้บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา
จำกัด (มหาชน) นำเงินสดมาฝากในบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือส่งมอบหลักประกันอื่นให้แก่กองทุนรวม
เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเสียหายที่อาจเกิดกับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
หากเออร์บานาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ เนื่องจากการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด 
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน ตามวาระที่ 3.1 ของการประชุม
เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขสัญญาเช่าช่วง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553
("สัญญาเช่าช่วง") (วาระที่ 3.2 ถึง วาระที่ 3.4 ของการประชุม) ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน จึงถือว่า
การพิจารณาอนุมัติข้อเสนอแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน
และโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3.2 ถึง
 3.4 อีก

อย่างไรก็ตาม 
ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมและเห็นชอบให้บริษัทจัดการเข้าเจรจากับเออร์บานา
เพื่อขอเพิ่มหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง ให้มีจำนวนมากขึ้น
และให้ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาเช่าช่วง จากเดิมที่เออร์บานาจะต้องดำเนินการให้บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา
จำกัด (มหาชน) นำเงินสดมาฝากในบัญชีของกองทุนรวม และ/หรือส่งมอบหลักประกันอื่นให้แก่กองทุนรวม
เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเสียหายที่อาจเกิดกับกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
หากเออร์บานาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วงในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้