รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2559 17:49:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 เม.ย. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
วาระที่ 2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2558
วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558
วาระที่ 4  รับทราบการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในการชำระค่าตอบแทนในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
วาระที่ 
5  รับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
(Refinance)
วาระที่ 6   เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
6.1  พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agreement) 
และข้อตกลงเพิ่มเติมเพื่อการซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินตาม Supplemental Deed
6.2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มหลักประกันการกู้ยืม
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
โปรดดูตารางเปรียบเทียบวาระการประชุมเดิมและวาระการประชุมใหม่ในเอกสารแนบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้