รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2559 12:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
PFRD 39/2559                              วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2559


เรื่อง   แจ้งสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
โดยผู้ถือหน่วยต่างด้าว

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


       เนื่องด้วย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีกำหนดให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)ควบคุมการถือหน่วยลงทุนของ ผู้ลงทุนต่างด้าว ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลทำให้กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ล
งทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 49% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รายละเอียดปรากฎตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.25/2552
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) จึงใคร่ขอแจ้งสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนต่างด้าว ณ วันที่
22 มีนาคม 2559 ดังนี้

     ลำดับ                รายละเอียด
จำนวน
       1    จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
67,500,000
       2
จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว     10,125,900
       3
สัดส่วนร้อยละการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสัญชาติต่างด้าว        15.00%
เทียบกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมด       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภพธร กุมภานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทร. 02-686-9525

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้