รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2559 12:58:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลผู้ถือหน่วย
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

PFRD 38/2559


                               วันที่ 1 เมษายน 
2559


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ณ วันที่ 22 มีนาคม
2559 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน ของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ
  ชื่อ-ชื่อสกุล
ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วยที่ถือ
  เปอร์เซ็นต์

1  บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด
(มหาชน)  22,500,000.0000  33.33%
2  CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
BERHAD  9,519,500.0000  14.10%
3  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหาชน)  6,750,000.0000  10.00%
4  บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  1,000,000.0000  1.48%
5  นายปรีชา
จันทิวาสน์  821,000.0000  1.22%
6  นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย  800,000.0000  1.19%
7  นายวิศิษฐ
ตันติวิวัฒนพันธ์  600,000.0000  0.89%
8  นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์  500,000.0000  0.89%
9  นางศรีรัตน์
ลีลาประชากุล  500,000.0000  0.74%
10  นางสาวนีรลักษณ์ ศิริเทียนทอง  500,000.0000  0.74%
รวม  43,490,500.0000  64.43%


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภพธร กุมภานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โ
ทร. 02-686-9525

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้