รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : GVREIT เริ่มซื้อขาย 4 เมษายน 2559
หลักทรัพย์
GVREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)
ชื่อย่อ                        : GVREIT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 04 เม.ย. 2559
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 814,800,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนใน(1) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคาร ปาร์ค 
เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
กรุงเทพ)ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร สาทร สแควร์
ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 14- 18 มีนาคม 2559
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ GVREIT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________