รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 มี.ค. 2559 12:51:00
หัวข้อข่าว
การถอนวาระ 5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 31 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 07 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 17 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             : วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  รายงานผลการดำเนินการงานในรอบปี 2558
วาระที่ 3  รายงานงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2558
วาระที่ 4  รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ ประจำปี 2559
วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
   บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ดับบลิวเอชเอ") ว่า 
ด้วยการแก้ไขนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ WHART
และแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทำการจะมีผลกระทบต่อสิทธิของกองทรัสต์ WHART ในอันที่จะลงทุน คือ
เป็นการเพิ่มข้อจำกัดในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในอนาคตในทรัพย์สินของบริษัท
เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ดับบลิวเอชเอจะจัดให้มีการเยียวยาผลกระทบดังกล่าว
และปรับแก้ไขข้อเสนอขอแก้ไขสิทธิปฏิเสธก่อนในสัญญาตกลงกระทำการให้น้อยลง
ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร
   ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอถอนวาระ 5 ออกจากการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 และ 
จะได้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อีกครั้งเพื่อนำเสนอและพิจารณาวาระดังกล่าวอีกครั้ง
พร้อมกับวาระเกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทบดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้