รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2559 12:30:00
หัวข้อข่าว
เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมผู้ถือหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 5เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
      - วาระที่ 3.1  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สินโครงการ เออร์บานา หลังสวน
      - วาระที่ 3.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
      - วาระที่ 3.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารทรัพย์สิน 
และโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
      - วาระที่ 3.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารทรัพย์สิน 
และโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณารายละเอียดตามแนบ

ฝ่ายการตลาด กลยุทธ์ และบริหารการขาย
02-305-9800
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้