รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2559 08:20:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 16 บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2559
หลักทรัพย์
SGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APX)
 - บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (BRC)
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)
 - บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (POMPUI)
 - บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)
 - บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN)
 - บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (SGF)
 - บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
 - บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TPROP)
 - บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (TT&T)
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
 - บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD)
 - บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 จำนวน 16 บริษัท 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2559 จำนวน 14 บริษัท และกลุ่มที่ 2: บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3
ซึ่งจะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยอาจขอขยายเวลาฟื้นฟูกิจการอีก 1 ปี จำนวน 2
บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
และยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนหรือคำขอขยายระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนแล้วแต่กรณ
ีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หากบริษัท
จดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติการขอพ้นเหตุเพิกถอน
หรือคุณสมบัติการขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________