รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2559 17:22:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF"
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "URBNPF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
(URBNPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 7.5494
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 7.516
วันที่มีผล                      : 30 มี.ค. 2559
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________