รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2559 12:33:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2559
หลักทรัพย์
SCBSET
แหล่งข่าว
SCBSET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ม.ค. 2559
หมายเหตุ                      :

ที่ จท. 4-590106      25 มีนาคม 
2559

เรื่อง  ชี้แจงกำไร/ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ
20

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเป?ดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ขอเรียนชี้แจงกรณี
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย?สุทธิจากการดําเนินงานรายปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในงวดเดียวกันของป? พ.ศ. 2558 เกินร?อยละ 20
เนื่องจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนจะกระทำเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
ดังนั้นกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น
จึงเป็นผลจากธุรกรรมดังกล่าว
จากป?จจัยดังกล?าวข?างต?นส?งผลให?กองทุนเป?ดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์
ฟันด์มีผลการดําเนินงานปรับลดลง โดยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,053.10 ล?านบาท ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559
เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่มีมูลค?าเท?ากับ 1,054.02
ล?านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
                      (นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย)
       กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้