รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2559 07:36:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 29 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 เม.ย. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 เม.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 เม.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร 
ห้องแพลททินัม 1 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ขอแจ้งมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุม    
คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้
  1.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2559
  2.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จข
องบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
  3.มีมติให้เปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 จากวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อลดข้อขัดข้องในการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  4.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้
    (1)เลือกตั้งให้นายปรีชา อุ่นจิตติ และนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ 
ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
    (2)เลือกตั้งให้ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรธน์ มหธราดล 
ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
      ดังนั้น คณะกรรมการจะประกอบด้วย
      (1)  นายอานันท์  ปันยารชุน
      (2)  นายวีระพันธุ์  ทีปสุวรรณ
      (3)  นายปรีชา  อุ่นจิตติ
      (4)  นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี
      (5)  นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์
      (6)  นายทวีผล  คงเสรี
      (7)  ดร. ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์
      (8)  นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ
      (9)  นายฐิติวุฒิ  สุขพรชัยกุล
      (10)  นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต์
      (11)  นายณัฐวิทย์  บุณยะวัฒน์
      (12)  นายทินวรรธน์ มหธราดล
  5.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2559 
ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
  6.มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 
880,000.- บาท
  7.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 
น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559
ให้เป็นดังนี้
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558
  วาระที่ 2พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558
  วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
  วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2559
  วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน
  8. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 8 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2559
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้