รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2559 17:42:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ได้แจ้งความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน
2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วย ลงทุนของกองทุนรวม 
ครั้งที่ 1/2559 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.phatraasset.com/News
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้