รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2559 17:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุน LUXF
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทท./ทบ./กร. 676/2559

  วันที่ 23 มีนาคม 2559


เรื่อง  แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ลักซ์ชัวรี่(LUXF) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน(0.5%ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อผู้ถือหน่วย                     หน่วย          %

1  บริษัท โรงแรมป่าเกาะ จำกัด  28,944,900  14.73
2  นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์  23,428,000  11.92
3  น.ส.สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ  15,000,000  7.63
4  นาย ธนะ จิตมากุศล  14,586,500  7.42
5  นายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล  4,000,000  2.04
6  บริษัท สามลม จำกัด  3,501,400  1.78
7  น.ส. สุดา อัศวโภคิน  3,150,000  1.60
8  บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด  3,082,800  1.57
9  GERMING FREY, HOTELS& RESORTS PCC  2,500,000  1.27
10  นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์  2,300,000  1.17
11  น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร  2,100,000  1.07
12  คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง  2,000,000  1.02
13  คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์  2,000,000  1.02
14  นาง ปราณี เผอิญโชค  2,000,000  1.02
15  บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด  2,000,000  1.02
16  บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด  2,000,000  1.02
17  นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ  1,722,500  0.88
18  นาง ศรีวรรณ เมธารัตนารักษ์  1,530,000  0.78
19  คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์  1,500,000  0.76
20  คุณบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ  1,200,000  0.61
21  คุณทวน ผาติหัตถกร  1,020,000  0.52
22  คุณสมชาย สาธิตอเนกชัย  1,000,000  0.51
23  คุณสุวนันท์ คงยิ่ง  1,000,000  0.51
24  นาง นพรัตน์ กุลหิรัญ  1,000,000  0.51
25  นาย สันตชัย พรหมบันดาลกุล  1,000,000  0.51    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
               (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้