รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2559 13:35:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุน")
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     ตามที่มีข่าวว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ("แจสโมบาย") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS ) และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz.
ไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท
มามอบให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("สำนักงาน กสทช.") ได้
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และตามที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ว่าสำนักงาน กสทช.
อาจพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตเดิมจากสำนักงาน กสทช.
 
     บลจ. บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("TTTBB") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS
เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจากกองทุนและให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายใ
ต้ชื่อ 3BB ที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า TTTBB เป็นคนละนิติบุคคลกันกับ  แจสโมบาย อนึ่ง
รายได้ของกองทุนได้แก่รายได้ค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจาก TTTBB
จากการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ TTTBB ทั้งนี้ หากมีเหตุให้ TTTBB ผิดสัญญาเช่า (เช่น
TTTBB ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม) อาจจะกระทบต่อรายได้ของกองทุน
กองทุนจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิได้รับเบี้ยปรับตามกฎหมาย
และกองทุนจะพิจารณาหาผู้เช่ารายอื่นต่อไปตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสม

     ทั้งนี้ บลจ. บัวหลวง จะคอยติดตามผลการประชุมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ("กทค.")หรือ 
ผลสรุปจากกรณีดังกล่าวจากสำนักงาน กสทช.อย่างใกล้ชิด หากมีผลสรุปที่ชัดเจนประการใด ทาง บลจ. บัวหลวง
จะแจ้งผลกระทบต่อกองทุนและแนวทางที่จะดำเนินการให้ทราบต่อไป

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้