รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2559 12:31:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 05 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 19 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.พ. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2558

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สินโครงการ เออร์บานา หลังสวน
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารทรัพย์สิน 
และโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้บริหารทรัพย์สิน 
และโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง
  
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
  ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามหนังสือเลข 176/2559 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เนื่องจาก บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา" หรือ "ผู้เช่าช่วง")
ผู้เช่าช่วงได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอแก้ไขค่าเช่าช่วงโครงการ เออร์บานา หลังสวน โดยในวันที่ 7 มีนาคม
2559 เออร์บานา ได้มีหนังสือเรื่อง ข้อเสนอแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ เออร์บานาหลังสวน
และแก้ไขค่าเช่าช่วงสำหรับปี 2559 ถึง 2577 ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอเดิมซึ่งมีรายละเอียดที่ได้เคยชี้แจงต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามหนังสือเลขที่ 118/2559 และ 176/2559
  โดยตามข้อเสนอใหม่ เออร์บานาได้เสนอให้แต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด 
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2577 โดยหากกองทุนรวมตกลงให้เออร์บานาแต่งตั้งบริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด
เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการเออร์บานา หลังสวน เออร์บานาตกลงชำระค่าเช่าช่วงสำหรับปี 2559 ถึง 2577
เป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าลอยตัวในอัตราดังรายละเอียดตามแนบ
  บริษัทจัดการเห็นว่า 
ค่าเช่าช่วงที่เออร์บานาเสนอใหม่มีการปรับอัตราค่าเช่าคงที่ให้สูงขึ้นตลอดอายุสิทธิการเช่า
ซึ่งครอบคลุมกับภาระรายจ่ายในส่วนของค่าเช่าที่กองทุนรวมต้องชำระให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร
ิย์ทุกเดือน
และค่าเช่าลอยตัวก็เป็นค่าเช่าลอยตัวที่สูงกว่าค่าเช่าลอยตัวก่อนที่จะมีการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้ถือหน
่วยลงทุนครั้งที่ 1/2557 รวมทั้ง บริษัท เออร์บานา ฮอสพิทอลลิตี้ (2012) จำกัด
ก็มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการเป็นผู้บริหารทรัพย์สินได้ โดยพิจารณาได้จากผลประกอบการในปี 2558
ที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาพรวมตลาด และดีขึ้นกว่าปี 2557
แม้ว่าจะเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการบริเวณสี่แยกราชประสงค์
  โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 
จะยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559
  อนึ่ง การแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สิน และแก้ไขโครงสร้างรายได้ดังกล่าว 
จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559
โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7
วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้