รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มี.ค. 2559 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
COM7
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บุญยง สวาทยานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ณัฐพล จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________