รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2559 21:55:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2558
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 18 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาตกลงกระทำการ 
เพื่อให้นโยบายการลงทุนและทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์
วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 
349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ด้วยบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 และ 
ได้นำวาระเรื่องการพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการและ สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์
ที่จะนำเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2558
ดังกล่าวมารวมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 แล้ว
บริษัทจึงขอยกเลิกวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งเดิมยังไม่ได้กำหนดวันประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้