รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2559 13:21:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (Spin off สเตรกา) - แก้ไข
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การเพิ่มทุนดังกล่าวของสเตรกาและการขายหุ้นสเตรกาของไทรทัน 
เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ
.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป)
โดยการเพิ่มทุนของสเตรกาและการขายหุ้นสเตรกาของไทรทันมีขนาดรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับร้อยละ 110.07
และเมื่อรวมกับขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งไทรทันมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 3.54
จะได้เป็นขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 113.61 ทั้งนี้เมื่ออ้างอิงตามเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ขนาดของรายการมีมูลค่ารวมกันมากกว่าร้อยละ 50
ไทรทันจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไทรทัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้