รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2559 08:50:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
BA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.133% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.997% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย วชิรพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย วชิรพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.018% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________