รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2559 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 575,414,398.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 575,414,398
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 845,630
ทุนใหม่ (บาท)                    : 576,260,028.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 576,260,028
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (KCE-W2) จำนวน 845,630 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 845,630 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.00
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 01 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________