รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2559 17:06:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
BAFS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.608% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว สุณี เสรีภาณุ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/03/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.078% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 45.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________