รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2559 20:17:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 19 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 31 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1    พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
วาระที่ 2  พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558
วาระที่ 3  พิจารณาและรับทราบเรื่องการงดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2558
วาระที่ 4  พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 11 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์") ขอแจ้งให้ทราบว่า
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2558 (รอบระยะเวลาดำเนินการ 11 ธันวาคม - 31 ธันวาคม
2558) แล้วประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยของกองทรัสต์มีมูลค่าต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย
ดังนั้นบริษัทจัดการพิจารณายกการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2558
ไปรวมจ่ายพร้อมกันในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวดถัดไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้