รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2559 19:47:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559(แก้ไขPDF)
หลักทรัพย์
ML
แหล่งข่าว
ML
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 483,998,918
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 483,998,918
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 483,998,918
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2559
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 483,998,918
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 483,998,918
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)       : 2 : 1
                          : 16 พ.ค. 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น       : 17 พ.ค. 2559
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ       : 12 พ.ค. 2559
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมด้า 
ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 3.50
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
   ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ


______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 พ.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 17 พ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 พ.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.032
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 29 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท โฮเทล กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 483,999,935.50 บาท เป็น 
483,998,918.50บาท
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ทั้งจำนวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด    ทะเบียนของบริษัท ฯ
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
        วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
  วาระที่ 6.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  วาระที่ 6.4 พิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ฯเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
วาระที่ 
7  พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บริษัทที่เพิ่ม
วาระที่ 8   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
วาระที่ 10  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
วาระที่ 11  พิจารณาการการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
วาระที่ 12  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้