รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มี.ค. 2559 09:22:00
หัวข้อข่าว
งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุนและขายหุ้นสเตรกา ออก ESOP-Warrant กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นในสเตรกา
ตามแผนการนำสเตรกาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สเตรกาจะดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 335 - 633 
ล้านหุ้นเพื่อขายให้กับประชาชน
นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ไทรทันขายหุ้นที่ถืออยู่ในสเตรกาในจำนวน 0 - 224
ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของสเตรกา
(ปัจจุบันไทรทันถือหุ้นในสเตรกาจำนวน 1,599,999,986 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.21
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของสเตรกา)
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นจากการเพิ่มทุนและการขายหุ้นสเตรกาที่ไทรทันถืออยู่
ไทรทันจะถือหุ้นในสเตรกาลดลงจากร้อยละ 84.21 ลดลงเป็นระหว่างร้อยละ 61.58 ถึง 63.16
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จ
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2559
จัดสรรให้กับ                    : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 360,000,000
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 360,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  วันเสนอขาย                   : 27 เม.ย. 2559
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrants)
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 0.50
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ


______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 360,000,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 0.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : 27 เม.ย. 2559
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 360,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 360,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 31 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 01 เม.ย. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม บางกอกฮอล์ โรงแรม เค รีสอร์ท เลขที่ 66 
ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้