รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2559 07:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2559
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 574,763,198.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 574,763,198
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 651,200
ทุนใหม่ (บาท)                    : 575,414,398.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 575,414,398
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นกรรมการและพนักงาน 
(ESOP-W5) 651,200 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 651,200 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 31.99
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 01 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 05 มี.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________