รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มี.ค. 2559 18:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
SNP
แหล่งข่าว
SNP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 22 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 22 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มีดังนี้
วาระที่ 1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2.  คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558
วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
วาระที่ 8.  พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
วาระที่ 9.  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้