รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มี.ค. 2559 08:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่1/2559 (ชี้แจงเพิ่มเติม) แก้ไขรูปแบบ
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมสำหรับปี 2559 ถึง 2563
และแจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทเออร์บานา
เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา" หรือ "ผู้เช่าช่วง") ผู้เช่าช่วงของกองทุนรวม ได้มีหนังสือเรื่อง
ข้อเสนอปรับอัตราค่าเช่าช่วงโครงการ เออร์บานา หลังสวน และเงื่อนไขอื่น ๆ ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 ("หนังสือข้อเสนอ") เพื่อเสนอขอแก้ไขอัตราค่าเช่าช่วงโครงการเออร์บานา หลังสวน เพิ่มเติมสำหรับปี
2564-2577 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาจนถึงวันครบกำหนดอายุของสิทธิการเช่าโครงการเออร์บานา หลังสวน
ในการนี้ 
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรนำข้อเสนอตามรายละเอียดข้างต้นเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติพร้อมกับข้
อเสนอแก้ไขโครงสร้างรายได้สำหรับปี 2559 ถึง 2563 ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามหนังสือเลขที่ 118/2559 เรื่อง
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
11กุมภาพันธ์ 2559
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อเสนอของเออร์บานาดังกล่าว 
เป็นข้อเสนอแก้ไขสัญญาเช่าช่วงในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น
เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ออกไปก่อน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อก
ารตัดสินใจ
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบโดยเร็วอีกครั้ง
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 
ที่เลื่อนออกไปดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 11 มี.ค. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 19 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.พ. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
- วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติในหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
- วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
เรื่อง: 
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์
บานา ครั้งที่ 1/2559

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559 นั้น บริษัทจัดการขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุน ตามเอกสารแนบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้